โครงงานวิทยาศาสตร์ ถังหมักชีวภาพ(ไบโอแก๊ส) ขนาด 160 ลิตร

โครงงานวิทยาศาสตร์

ถังหมักชีวภาพ(ไบโอแก๊ส) ขนาด 160 ลิตร

 

ผู้จัดทำ

                                                นายพงศกร  ลุนสำโรง      ปวช. 3/1   สาขาพืชศาสตร์

นายทวีศักดิ์  สมศรี           ปวช. 3/1   สาขาพืชศาสตร์

นายสิทธิชัย  บรรดิษวงษ์  ปวช. 3/2   สาขาสัตวสาสตร์

 

ครูที่ปรึกษา

นายณรงวิทย์  คนยืน

ครูประจำวิชา

นายวีระธัชกร  กลิ่นขจร

โครงการวิทยาศาสตร์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประเภทวิชาเกษตรกรรม   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

ปีการศึกษา 2553

แนวคิดที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากว่าในโรงเรียนอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรีของเรามีเศษอาหารและมูลหมูเป็นจำนวนมากในโรงเรียน กลุ่มกระผมจึงเกิดแนวความคิดที่จะนำเศษอาหารและมูลหมูนำมาหมักเพื่อทำผลิตก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก็สทั้งนี้เพื่อง่ายแก่การหุงต้มและประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังสะดวกสบายในการใช้ในครัวเรือน

อุปกรณ์และวิธีทำ

อุปกรณ์

1.   ถังพลาสติกปิดฝาขนาด 160 ลิตร 1 ใบ

2.   ถังพลาสติกเปิดฝาบนขนาด 200 ลิตร 1 ใบ

3.   ถังพลาสติกเปิดฝาบนขนาด 120 ลิตร 1 ใบ

4.  ข้อต่อเกลียวนอกขนาด 1 นิ้ว 1อัน

5.  ข้องอเกลียวในขนาด 1 นิ้ว 1อัน

6.  ท่อพีวีซี ขนาด 1 นิ้วตัดยาว 2 นิ้ว 1 อัน

7.  3 ทางขนาด 1 นิ้ว (ชิ้นที่ 1 ) 1 อัน

8.  ฝาปิดพีวีซีขนาด 1 นิ้ว 1 อัน

9..  ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วตัดยาวประมาณ 40 ซ.ม. 1 อัน

10.  ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วตัดยาวประมาณ 30 ซ.ม. 1อัน

11.  3 ทาง ขนาด 1 นิ้ว ( ชิ้นที่ 2 ) 1 อัน

12.  ท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้วยาว 1 เมตร

13.  ปากท่อ 32 ซ.ม. 1 อัน

14.  ข้อเกลียวนอกขนาด 4 หุน 1 อัน

15.  หัวต่อสายยางเกลียวนอกขนาด 4 หุน 1 อัน

16.  3 ทางขนาด 4 หุน 1 อัน

17.  หัวต่อสายยางเกลียวนอกขนาด 4 หุน 2 ตัว

18.  กิ๊ปยึดท่อขนาด 1 นิ้ว 1-2 อัน

19.  กาวซีเมนต์ ( กาวแห้งเร็ว 2 หลอดคู่ ) 1 ชุด

20.  กาวซิลิโคลนชนิดใส 1 หลอด

21.  สายยาง 3 หุน ยาว 5 เมตร 1 เส้น

วิธีประกอบถังหมักก๊าซ

1.  นำถังใบที่ปิดสนิทเจาะรูขนาดเท่ากับเกลียวของข้อต่อเกลียวนอก 4 หุนบริเวณที่เรียบๆ บนฝาถัง

2. เจาะรูข้างถังขนาดเท่าเกลียวนอกของข้อต่อตรงขนาด 1 นิ้ว เจาะบริเวณข้างถังสูงจากก้นถังประมาณ 3 นิ้ว

3. เนื่องจากฝาถังหมักปิดสนิทต้องใช้แท่ง พีวีซี ติดข้อต่อเกลียวนอกขนาด 1 นิ้ว ไว้ที่ปลายแล้วแยงจากช่องเติมอาหารผ่านไปติดที่ข้างถังด้านใน โดยให้ปลายเกลียวพ้นรูถังออกมาทากาวบริเวณเกลียวที่พ้นผ่านรูออกมา และทากาวที่ปากท่อข้องอเกลียวใน 1 นิ้ว จึงนำมาประกอบกัน

4. ใส่ส่วน 2- 8 ตามลำดับ ( ส่วนประกอบท่อน้ำล้น ) โดย 3 ทางตัวบนต้องสูงได้ 75 % ของตัวถัง จากนั้นยึดตัวกิ๊ปยึดท่อก็เป็นอันเสร็จในส่วนท่อน้ำล้น

5. นำข้องอเกลียวนอกขนาด 4 หุน มาทากาวที่ปากท่อหมุนเกลียวเข้ารูที่ใช้ลำเลียงแก๊สด้านบนของถังหมัก และติดหัวต่อสายเกลียวนอกขนาด 4 หุน ที่ข้องอเพื่อจะใช้ต่อสายยางต่อไป

6.    ประกอบที่ พีวีซี 3 นิ้ว ส่วนที่เป็นที่เติมวัตถุดิบด้านบนของถัง โดยหย่อนลงในถังด้นบนที่เจาะรูไว้ หันช่องเติมที่เจาะเข้าด้านในถัง ทากาวขอบท่อให้ทั่วเพื่อกันอากาศเข้า

วิธีการประกอบถังเก็บก๊าซ

1. เจาะรูที่ก้นถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร 1 รูขนาดเท่ากับเกลียวข้องอเกลียวนอกขนาด 1 หุน ติด 3 ทางขนาด 4 หุนที่ก้นถังด้านนอกอัดกาวให้ทั่วใช้เกลียวหมุนให้แน่น ต่อหัวต่อสายยางเกลียวนอกขนาด 4 หุน ทั้ง 2 ด้าน ของรูของ 3 ทาง

2. ต่อสายยางขนาด 3 หุนเข้าหาถังหมักและถังเก็บแก๊สความยาวตามต้องการ

ความหมายของก๊าซชีวภาพ
แก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการย่อยสลายอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะ ที่ปราศจากออกซิเจน แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 30-50% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอื่น ๆ เช่น ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้ำ

การใช้งานถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลิตร

 วัตถุดิบ

       1. มูลสัตว์                                       2. น้ำ                                      3. เศษอาหาร

ขั้นตอนการใช้

 1. นำมูลสัตว์แห้งหรือเปียกผสมกันน้ำแล้วใส่ลงไปในถังหมักปริมาตร 25% ของตัวถังใช้ท่อพี วี ซี                                 กระทุ้งให้มูลสัตว์กระจายตัวให้ทั่วถัง

2. ทำการหมักมูลสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในถังประมาณ 10 – 15 วัน หลังจากนั้นเติมน้ำลงไปให้ถึงระดับ 75% ของถังซึ่งจะอยู่ที่ระดับน้ำล้นของถังแล้วจึงสามารถเติมเศษอาหารหรือมูลสัตว์เพื่อทำการผลิตแก๊สต่อไปได้  ในระยะแรกเติมวัตถุดิบแต่น้อยทุกวันที่มีการใช้แก๊สประมาณ 1-2 กิโลกรัม แต่ไม่ควรเกิน 4 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อใช้ไปนานๆ สามารถเติมได้มากขึ้นแต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อเติมลงช่องให้ใช้ท่อพีวีซีกระทุ้งขึ้นลงให้เศษอาหารกระจายตัว  กระบวนการย่อยเพื่อผลิตแก๊สจะใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง

3. เมื่อมีแก๊สเกิดขึ้นชุดถังเก็บแก๊สที่คว่ำอยู่จะเริ่มลอย  แก๊สที่เกิดมาชุดแรกให้ทำการปล่อยทิ้งก่อนเพราะจะจุดไฟติดยาก  จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากเมื่อหมักจนเกิดแก๊สตั้งแต่ถังที่ 2 ต่อไปจึงสามารถจุดไฟใช้งานได้

การดูแลรักษาและข้อควรระวัง

1. เมื่อใช้งานจนถึงช่วง 7 เดือนถึง 1 ปี  ให้ทำการปล่อยกากออกทางช่องระบาย  ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเมื่อเติมแล้วไม่ค่อยล้นแสดงว่ามีเศษไปตกตะกอนอุดตัน  หรือดูได้จากอัตราการเกิดแก๊สน้อยลงแสดงว่ามีการอุดตันเช่นเดียวกัน

2.ไม่ควรใส่เศษอาหารเปรี้ยวในถังเพราะจะทำให้แบคทีเรียไม่ทำงานเนื่องจากค่าความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสม  ในถังเมื่อมีค่ากรดเกินไปจะสังเกตได้จากเกิดแก๊สน้อย

3. พยายามอย่าให้ถังกระทบกระเทือนมากเพราะกาวจะกะเทาะออกได้จนเกิดการรั่วเมื่อเกิดแก๊ส ก็ตรวจสอบรอยรั้วและสามารถใช้กาวทาซิอมได้

 

การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ
.     ส่วนมากจะใช้กับ ด้านพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนผลิตแก๊สชีวภาพจะลงทุนต่ำกว่าการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ฟืน ถ่าน น้ำมัน แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s